Activa en passiva - Jaarverslag Maken

Activa en passiva


Activa

Met de activa van een onderneming wordt de in geld uitgedrukte waarde bedoeld, die het geheel aan bezittingen van de onderneming betreft. Activa kunt u in meerdere soorten onderverdelen.

Vaste activa, dit zijn zaken als gebouwen en gespecialiseerde machines die onderdeel zijn van de onderneming. Vlottende activa, hieronder vallen voorraden die in het economische proces worden verbruikt. Dit is natuurlijk per onderneming erg verschillend.

Materiële activa. Dit zijn de bezittingen van een onderneming waarvan het benodigde vermogen voor een periode van langer dan één jaar is vastgelegd. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld grond en gebouwen. Immateriële activa zijn niet fysieke middelen en/of rechten van een bedrijf die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Voorbeelden hiervan zijn auteursrechten, patenten en uiteraard merken.


Passiva


Passiva zijn in feite de bronnen waarmee een onderneming gefinancierd is. In feite is al het geld dat geïnvesteerd is door de onderneming passiva. De passiva bestaat uit het vreemd vermogen plus het eigen vermogen. Onder de passiva vallen leningen,voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten en uitgaven. De huidige, ook wel vlottende schulden genoemd, vallen onder schulden die binnen één jaar betaald dienen te worden.


Op de balans staat het eigen vermogen en de voorzieningen ook onder de passiva. De voorzieningen zijn bedragen die gereserveerd zijn voor een aankomende verplichting, waarvan de omvang nog niet vaststaat maar wel geschat kan worden. Passiva maken de credit kant van de balans op. De activa maken de debet kant van de balans op. De passiva worden dus gebruikt als financiering voor de activa. Dit is de reden dat de passiva even hoog moeten zijn als de activa.