Balans maken. U leest er alles over bij Jaarverslag Maken

Balans Maken


De balans rekening is een grootboekrekening die waarde of schuld vertegenwoordigt.
Op de balans komen echter geen negatieve bedragen voor.
De balans kent twee kanten: De activa en de passiva. Aan de activa kant kunt u alle tegoeden vinden. Op de passiva kant staan alle schulden. In het geval dat uw saldo negatief is, zult u het saldo van uw rekening op de passiva kant vinden. Mocht het saldo positief zijn, dan kunt u het bedrag aan de activa kant vinden.


Waar dient de balans voor


U kunt aan de balans eenvoudig zien of de onderneming een eigen vermogen heeft dat positief of negatief is. Het eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van een bedrijf. Een balans is een momentopname. Het geeft dus de financiële situatie van de onderneming op dat moment weer. Uiteraard kunt u een balans op ieder moment van het jaar opstellen. Voor een jaarrekening maakt u hem echter altijd aan het einde van het jaar


Er zijn verschillende soorten activa en passiva. Om deze overzichtelijk te houden en gemakkelijk terug te vinden kunt u de bezittingen en schulden onder verdelen in categorieën. Het aantal posten dat u gebruikt hangt af van de soorten bezittingen en de schulden die uw onderneming heeft.

Hieronder vindt u de vaste categoriën voor Activa en Passiva:

Activa

Vaste activa
 • Immateriële vaste activa
 • Financiële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Niet toe te wijzen vaste activa

Vlottende activa
 • Voorraden
 • Vorderingen
 • Effecten
 • Liquide middelen

Passiva

Eigen vermogen
 • Gestort en opgevraagd kapitaal
 • Agio
 • Herwaarderingsreserve
 • Wettelijke en statutaire reserves
 • Overige reserves
 • Onverdeelde winst
 • Saldo verlies
 • Aandeel derden

Lang vreemd vermogen (Leningen langer dan 1 jaar)
 • Langlopende schulden: Hieronder vallen o.a hypotheken en leningen

Kort vreemd vermogen
 • Kortlopende schulden: Hieronder vallen o.a salarissen en belastingen

Overige passiva
 • Groepsvermogen
 • Voorziening
 • Achtergestelde leningen
 • Niet toe te wijzen passiva